en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Company → Authorizations

Authorizations

Maxicon d.o.o. posjeduje suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:

  1. Izrada studija o utjecaju na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
  2. Izrada dokumentacije vezano uz postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća
  3. Izrada programa zaštite okoliša
  4. Izrada izvješća o stanju okoliša
  5. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
  6. Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
  7. Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša "Prijatelj okoliša"
  8. Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjena stanja sastavnica okoliša
  9. Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnice okoliša