en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Company → References

Reference

Osnivači i zaposlenici Maxicona su tijekom proteklih 15 godina sudjelovali kao ključne osobe na pripremi realizacije velikih infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja otpadom. Stručno iskustvo stekli smo kroz iduće pozicije:

  • • Glavni projektant / projektant
  • • Stručni, projektantski i FIDC nadzor
  • • Izrada dokumentacije za nadmetanje
  • • Voditelj izrade studije o utjecaju na okoliš i stručne podloge za okolišnu dozvolu
  • • Voditelj izrade plana gospodarenja otpadom
  • • Voditelj tima za pripremu dokumentacije za prijavu na EU financiranje

U nastavku se nalazi popis referentnih projekata koje su vodili stručnjaci danas zaposleni u Maxicon d.o.o. (za prikaz popisa stisnite znak + pored pojedine kategorije):

SANACIJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA

Priprema studije izvodljivosti (FS) s analizom troškova i koristi (CBA), zahtjeva naručitelja, idejnog projekta s lokacijskom dozvolom i prijave za EU sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Diklo sa sakupljanjem procjednih voda i postrojenjem za pročišćavanje procjednih voda.
            Pozicija na projektu: Voditelj tima, Glavni projektant i projektant idejnog projekta

Analiza postojećeg stanja 7 odlagališta neopasnog otpada i divljih odlagališta na području Šibensko-kninske županije, izrada Studije izvedivosti i dokumentacije potrebne za Prijavu projekta za EU sufinanciranje te projektnog zadatka za izradu potrebne dokumentacije i ishođenje akata za sanaciju odlagališta neopasnog otpada i divljih odlagališta na području Šibensko-kninske županije.
            Pozicija na projektu: Voditelj projektnog tima

Sanacija odlagališta otpada „Karepovac“ u Splitu.
            Pozicija na projektu: Glavni projektant

Sanacija odlagališta otpada „Lončarica Velika“ u Osijeku
            Pozicija na projektu: Glavni projektant i projektant glavnog projekta

Sanacija odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu
            Pozicija na projektu: Projektant izvedbenog projekta, Stručni nadzor

Prekrivanje i izvedba sustava otplinjavanja na odlagalištu „Mraclinska Dubrava“, u Velikoj Gorici
            Pozicija na projektu: Stručni nadzor, tehničko savjetovanje

Sanacija i zatvaranja odlagališta „Stara Ciglana“ u Semeljcima
            Pozicija na projektu: Projektant glavnog projekta, Voditelj izrade elaborata zaštite okoliša

Sanacija odlagališta otpada „Nemetin“ u Osijeku
            Pozicija na projektu: Glavni projektant i projektant idejnog projekta

Sanacija odlagališta otpada „Šćeće“ u Komiži
            Pozicija na projektu: Voditelj izrade studije o utjecaju na okoliš

Sanacije odlagališta otpada „Sveti Juraj“ u Senju
            Pozicija na projektu: Projektant izvedbenog projekta

Sanacija odlagališta otpada „Radosavci“ u Slatini
            Pozicija na projektu: Projektant izvedbenog projekta

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Glavica“ u Cetingradu
            Pozicija na projektu: Projektant idejnog projekta, Voditelj izrade elaborata zaštite okolišai Studije o utjecaju na okoliš

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Donja Gora“ u Podgori
            Pozicija na projektu: Konzultant u fazi pripreme i provedbe natječaja, Projektant izvedbenog projekta, Projektantski nadzor nad izvođenjem radova

Sanacija odlagališta otpada „Piškornica“ u Koprivnici
            Pozicija na projektu: Projektant glavnog i izvedbenog projekta, Projektantski nadzor nad izvođenjem radova

Sanacija odlagališta otpada „Jakuševec“ u Zagrebu - izgradnja temeljnog brtvenog sloja plohe 5D i 6
            Pozicija na projektu: Projektant glavnog i izvedbenog projekta, projektantski nadzor, ishođenje građevinske dozvole

Sanacija odlagališta komunalnog otpada ''Mala Promina“ u Kninu
            Pozicija na projektu: Voditelj izrade elaborata zaštite okoliša

Sanacija odlagališta komunalnog otpada ''Caska''u Novalji
            Pozicija na projektu: Voditelj izrade elaborata zaštite okoliša

Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada ''Gajevi'' u Drenovcima
            Pozicija na projektu: Voditelj izrade elaborata zaštite okoliša

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta otpada „Tarno“ u Ivanić-Gradu
            Pozicija na projektu: Voditelj izrade elaborata zaštite okoliša i suradnik na izradi stručne podloge za okolišnu dozvolu

Sanacija odlagališta otpada „Welington“ u Visu
            Pozicija na projektu: Voditelj izrade elaborata zaštite okoliša

Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Ada“ u Koritni
            Pozicija na projektu: Voditelj izrade studije o utjecaju na okoliš

SANACIJE ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA

Izrada studije izvedivosti i dokumentacije potrebne za prijavu projekta za EU sufinanciranje (projektne aplikacije) te dokumentacije za nadmetanje (tendera) za javnu nabavu izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova za sanaciju odlagališta Lemić Brdo
            Pozicija na projektu: Voditelj projektnog tima, Voditelj izrade dokumentacije za nadmetanje za građenje i nadzor prema FIDIC modelu ugovaranja (crvena knjiga)

Sanacija neuređenog odlagališta opasnog otpada „Mravinačka kava“ u Mravincima
            Pozicija na projektu: Projektant idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, Projektantski nadzor nad radovima sanacije, Voditelj izrade elaborata zaštite okoliša

IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

CGO Bikarac - izrada projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada i pretovarnih stanica te izrada dokumentacije za nadmetanje za javnu nabavu vozila za ekonomični prijevoz otpada na području Šibensko-kninske županije
            Pozicija na projektu: Izrada dokumentacije za nadmetanje za projektiranje, građenje, nadzor i nabavu opreme prema FIDIC modelu ugovaranja (crvena i žuta knjiga)

Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom Stari Jankovci
            Pozicija na projektu: Voditelj izrade studije o utjecaju na okoliš, Projektant idejnog projekta

PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM

Priprema strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2015-2021. i smjernica za izradu planova gospodarenja otpadom
            Pozicija na projektu: Ključni stručnjak (Key Expert) za izradu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za 2015. - 2021. godinu
            Pozicija na projektu: Voditelj izrade plana

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA I OBJEKATA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Rekonstrukcija uređaja za obradu procjednih voda na odlagalištu otpada „Jakuševec“ u Zagrebu
            Pozicija na projektu: Konzultant u fazi pripreme i provedbe natječaja, FIDIC inženjer