en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Services → The tender documents

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE I TEHNIČKIH UVJETA NARUČITELJA

U procesu realizacije infrastrukturnih projekata vrlo bitan korak je odabir stručnog konzultanta koji će za račun Naručitelja odnosno krajnjeg korisnika projekta pripremiti kvalitetnu Dokumentaciju za nadmetanje (DZN).

DZN se priprema za provođenje natječaja i ugovaranje idućih usluga nužnih za realizaciju projekta:

  • • Izvođač radova
  • • Nadzor – stručni i ugovorni (FIDIC nadzor)
  • • Tehnička pomoć (konzultant Naručitelja u fazi realizacije projekta)

Zakonodavni dio
Najčešći slučaj je da je Naručitelj obaveznik Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), što znači da DZN mora biti izrađena u skladu sa ZJN i Uredbom o načinu izrade i postupanju sa dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12). Osim zadovoljavanja svih relevantnih nacionalnih propisa, također je vrlo bitno da unutar DZN ne postoje diskriminatorne odredbe koje potencijalno onemogućuju sudjelovanje ponuditelja iz drugih zemalja članica EU, što može biti uzrok rušenja natječaja.

Ugovorni dio
Najčešće korišteni modeli ugovaranja radova su prema modelima FIDIC, odnosno Međunarodnog udruženja savjetodavnih inženjera (Fédération internationale des ingénieurs-conseils). To su prije svega „crvena knjiga“ i „žuta knjiga“, koje se koriste ovisno o tipu radova, što treba dobro procijeniti prilikom odluke o modelu ugovaranja. Ponekad se koristi i „srebrna knjiga“, prije svega za radove koji se ugovaraju po principu „ključ u ruke“.
Osim modela FIDIC-a, za radove manje vrijednosti mogu se koristiti i jednostaviniji dobro pripremeljeni i razrađeni ugovorni modeli.
Kod pripreme dokumentacije za ugovaranje usluga (Nadzor, Tehnička pomoć) također je moguće koristiti FIDIC „bijelu knjigu“ ili neki drugi model.

Tehnički dio
Osim zakonodavnog i ugovornog dijela, ključan element kvalitetno priprmeljene DZN je stručno-tehnički dio unutar kojeg se definiraju zahtjevi naručitelja, odnosno specificira se obujam, tražena kvaliteta i garancija za izvedene radove, ugrađenu opremu te izvršene usluge. Priprema uvjeta naručitelja zahtjeva izvrsno tehničko poznavanje problematike gospodarenja otpadom – od vrste i karakteristika materijala, do načina ispitivanja.

Tim za pripremu natječajne dokumentacije
Naš tim sastoji se od stručnjaka iz područja javne nabave, FIDIC i ostalih modela ugovaranja, te iskusnih inženjera iz područja gospodarenja otpadom koji vrlo dobro poznaju tehničke zahtjeve za razne vrste zahvata – sanacije odlagališta, izgradnje postrojenja, nabave opreme.

Naručiteljima nudimo punu uslugu podrške u svim koracima ugovaranja: priprema dokumentacije, podrška prilikom procesa provođenja natječaja i evaluacije, do samog čina ugovaranja.