en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Usluge → Nadzor

USLUGE NADZORA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA

Kvalitetno izvršene usluge nadzora bitne su za uspješan dovršetak svakog projekta. Pri tomu se Nadzor ne smije ponašati samo kao birokrat, nego svojim stručnim znanjem i autoritetom mora koordinirati sve učesnike u projektu (prije svega izvođače i dobavljače) s ciljem uspješne realizacije projekta – kompletno, na vrijeme i unutar budžeta.

Upravo je taj inženjerski pristup, uz dobro poznavanje hrvatske zakonske regulative kao i svih odredbi predmetnog ugovora, ono što naš tim može ponuditi svim investitorima kao garanciju dobro izvršene usluge.

Stručni nadzor

Stručni nadzor je ovlaštena osoba u procesu gradnje čija je uloga definirana Zakonom o gradnji (NN 153/13). Stručni nadzor brine o usklađenosti građenja s izdanim dozvolama i primjenjivim zakonima, ali isto tako svojim inženjerskim i pro-aktivnim pristupom omogućuje otklanjanje eventualnih prepreka na koje se nailazi tijekom izvođenja radova.

Projektantski nadzor

Često se u praksi prilikom izvođenja radova pojavljuju određena pitanja na koja Izvođač i Nadzor ne mogu sa zadovoljavajućom sigurnošću dati odgovor. Najčešće je riječ o određenoj  promjeni projektnih pretpostavki koja je nastupila tijekom izvođenja radova odnosno koja nije bila poznata u vremenu izrade projekta. U tom je slučaju neophodno uključivanje Projektanta kako bi se dala odgovarajuća tumačenja samog projekta odnosno njegovih dijelova. Usluge projektantskog nadzora uključuju još i tumačenje tehničkih elemenata projekta po potrebi gradilišta odnosno Nadzornog inženjera odobrenje eventualnih izmjena ili odstupanja od zahtjeva u projektiranim tehničkim rješenjima diskusiju dokaza kvalitete na zahtjev Nadzornog inženjera.

Ugovorni (FIDIC) nadzor

Ukoliko se ugovor o gradnji ugovara na temelju FIDIC modela ugovaranja („crvena“ ili „žuta“ knjiga), tada se obavezno mora ugovoriti usluga Inženjera, odnosno kolokvijalno rečeno „FIDIC Nadzor“. Inženjer aktivno učestvuje u provedbi projekta kao spona između Naručitelja i Izvođača, brinući se da se poštuju ugovorne obveze obaju strana. FIDIC Inženjer usko surađuje sa Stručnim nadzorom, prilikom čega je on zadužen za kontrolu i realizaciju ugovora, dok stručni nadzor nastupa kao zakonski ovlaštena osoba u procesu nadzora procesa građenja. Naši stručnjaci imaju konkretno iskustvo angažmana u ulozi FIDIC Inženjera na projektima izgradnje i sanacije objekata gospodarenja otpadom.

Koordinator II zaštite na radu

Naša tvrtka posjeduje ovlaštenja za pružanje usluge Koordinatora II zaštite na radu prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), što se često ugovara u sklopu ugovora za Nadzor.