en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Usluge → Okolišna dozvola

IZRADA STRUČNE PODLOGE ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE

Izrada stručne podloge za ishođenje Okolišne dozvole obuhvaća izradu samog dokumenta stručne podloge, aktivno sudjelovanje u postupku ishođenja okolišne dozvole (MZOIP, nadležna tijela) te konačnu izradu Nacrta okolišne dozvole.

Postupak ishođenja Okolišne dozvole uključujući i obrazac stručne podloge zahtjeva za ishođenje Okolišne dozvole propisan je Zakonom o zaštiti okoliša (''Narodne novine'', brojevi 80/13 i 78/15) i Uredbom o okolišnoj dozvoli (''Narodne novine'', broj 08/14), a provodi se s ciljem dobivanja Rješenja o okolišnoj dozvoli koja je preduvjet izdavanja dozvola za rad za različite djelatnosti (energetska i industrijska postrojenja, gospodarenje otpadom, farme i sl.) te uključuje kako postojeće tako i nove zahvate.

Na području djelatnosti gospodarenja otpadom Rješenje o okolišnoj dozvoli preduvjet je ishođenja Dozvole za gospodarenje otpadom za odlagališta i postrojenja.

Provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole i izdavanje Rješenja o okolišnoj dozvoli provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju navedenih dokumenata izrađenih od strane ovlaštenika (pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša).

Kroz dokument Okolišne dozvole definira se rad određenog zahvata primjenom najboljih raspoloživih tehnika (NRT) uz usklađenost sa zakonski propisanim graničnim vrijednostima emisija u okoliš, mjerama zaštite i programa praćenja stanja okoliša.

Okolišna dozvola izdaje se nakon Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, a prije ishođenja Uporabne dozvole.

Iskustvom rada na projektima zaštite okoliša i izradi stručnih podloga za ishođenje okolišnih dozvola za odlagališta te svojim stručnim kadrom možemo vam ponuditi izradu dokumenta Okolišne dozvole kao i ostalih koraka koji prethode ishođenju iste. 

Navedeno obuhvaća i izradu sljedeće dokumentacije potrebne za dobivanje obvezujućeg vodopravnog mišljenja u okviru postupka ishođenja okolišne dozvole sukladno Uredbi o okolišnoj dozvoli:

  • • Plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
  • • Operativnog plana interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda,
  • • Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda,
  • • Internog uputstva za provođenje kontrole ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda.