en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Tvrtka → Ovlaštenja

Ovlaštenja

Maxicon d.o.o. posjeduje suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:


1.       Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

2.       Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi                   strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije,

3.       Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te                     dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš,

4.       Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća,

5.       Izrada izvješća o sigurnosti,

6.       Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća,

7.       Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti,

8.       Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša,

9.       Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša,

10.       Izrada programa zaštite okoliša,

11.     Izrada izvješća o stanju okoliša,

12.     Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš,

13.    Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša,

14.     Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša "Prijatelj okoliša".