en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Usluge → Planovi i elaborati gospodarenja otpadom

IZRADA PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM ZA JEDINICE LOKALNE UPRAVE

Plan gospodarenja otpadom ima za zadatak uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom na području pojedine općine ili grada.

Izrada i usvajanje PGO je zakonska obaveza svake općine i grada u RH, ali također i nužan preduvjet za nacionalno i EU (su)financiranje projekata vezanih uz gospodarenje otpadom na području JLU, poput sanacije lokalnih odlagališta, izgradnje reciklažnih dvorišta, izgradnje postrojenja za obradu otpada, nabave vozila za sakupljanje i prijevoz otpada te ostale komunalne opreme itd.

Generalni sadržaj Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave definiran je člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i obuhvaća najmanje:

 • • analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave,
 • • podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada,
 • • podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
 • • podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
 • • mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
 • • opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
 • • mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • • mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 • • popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
 • • organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
 • • rokove i nositelje izvršenja Plana.

 

Izrada izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave 

Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave su u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu.
Maxicon d.o.o. nudi uslugu pripreme Izvješća za jedinice lokalne samouprave.

IZRADA ELABORATA GOSPODARENJA OTPADOM

Elaborat gospodarenja otpadom predstavlja tehničku podlogu, odnosno skup usklađenih dokumenata i nacrta nužnih za izdavanje Dozvole za gospodarenje otpadom koju mora ishoditi svaka pravna osoba koja obavlja postupak gospodarenja otpadom.

Elaborat i Dozvola za gospodarenje otpadom regulirani su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a sam sadržaj Elaborata propisan je Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14). Elaborat sadrži:

1. podatke o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji,

2. popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada,

3. navode o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom,

4. uvjete obavljanja tehnoloških procesa gospodarenja otpadom i to: 

             a) metode obavljanja tehnoloških procesa;

b) obveze praćenja emisija;

5. nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

6. shemu tehnoloških procesa.

Ovlaštena osoba za izradu Elaborata gospodarenja otpadom zakonski mora posjedovati naziv Ovlaštenog inženjera, a stručno svakako mora dobro poznavati problematiku gospodarenja otpadom, jer je kvalitetno pripremljen Elaborat nužan preduvjet za ishođenje potpune Dozvole za gospodarenje otpadom na poslovnu korist korisnika dozvole, odnosno pravne osobe koja obavlja postupak gospodarenja otpadom.
Maxicon d.o.o. posjeduje stručno znanje za izradu Elaborata gospodarenja otpadom za razne privredne subjekte, poput proizvođača, izvođača, komunalnih poduzeća koja upravljaju odlagalištima otpada, te centara za gospodarenje otpadom.