en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Usluge → Studije i elaborati

IZRADA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ I ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Procjena utjecaja zahvata na okoliš obuhvaća definiranje, opis i ocjenu mogućih značajnih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša (tlo, zrak, vode, klima, biljni i životinjski svijet, ljude…)

Izrada Studije o utjecaju na okoliš i Elaborata zaštite okoliša propisana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (61/14) a provodi se s ciljem dobivanja Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš koje je preduvjet dobivanja dozvola za provedbu zahvata (lokacijska dozvola), ali i nužan dio dokumentacije prilikom prijave za EU (su)financiranje.

Provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdavanje Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode upravo na temelju navedenih dokumenata izrađenih od strane ovlaštenika (pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša).

Popis zahvata za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš kao i zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš  navedena je u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (61/14).

Okvirni sadržaj Studije o utjecaju na okoliš i Elaborata zaštite okoliša propisan je navedenom Uredbom, a obuhvaća:

  • • Opis obilježja zahvata
  • • Podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata
  • • Opis mogućih utjecaja zahvata na okoli&scaron
  • • Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša

Stručnjaci zaposleni u Maxicon d.o.o. kroz dugogodišnji rad na poslovima zaštite okoliša te sudjelovanje u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš pri Ministarstvu stekli su iskustvo i znanje potrebno za kvalitetnu izradu Studija o utjecaju na okoliš i Elaborata zaštite okoliša za zahvate sanacije odlagališta, izgradnje vodnih građevina, energetskih građevina te ostalih infrastrukturnih objekata.

Dugogodišnje iskustvo naših stručnjaka uz stečene kompetencije garancija su kvalitetne izrade navedenih dokumenata i uspješnog ishođenja Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Vaš zahvat.