en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Usluge → Upravljanje projektom gradnje

Upravljanje projektom gradnje (Voditelj projekta)

Djelatnost upravljanja projektom gradnje prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) obuhvaća poslove  financijskog, pravnog i tehničkog savjetovanja u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina.

Obveza imenovanja voditelja projekta propisana je čl. 38 Zakona:

1)      Voditelja projekta imenuje investitor radi optimizacije utrošaka sredstava i vremena te radi zakonite i kvalitetne izvedbe građevine.

2)      Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju javnim naručiteljima obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju:

1.       ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.

2.       ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a.

3)      Voditelj projekta odgovoran je investitoru za zakonito i pravilno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom.

Maxicon d.o.o.  kroz usluge upravljanja projektima gradnje uključuje veliko iskustvo na vođenju infrastrukturnih i industrijskih projekata i tehničko poznavanje tehnologija gospodarenja otpadom.

Naši voditelji projekata ispunjavaju sve zakonske uvjete propisane  člankom 37. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), a povrh toga kao dodanu vrijednost Investitorima nudimo snažno tehničko zaleđe, kao nužan preduvjet za kvalitetno upravljanje projektom gradnje.

Voditelj projekta na raspolaganju je Investitoru od pripremne faze projekta do njegovog uspješnog završetka. To između ostaloga uključuje slijedeće aktivnosti:

 • • Stručna pomoć prilikom procesa ishođenja dozvola i rješenja javno-pravnih tijela;
 • • Pomoć prilikom procesa nabave i ugovaranja (uključujući stručnu pomoć prilikom odgovaranja na upite ponuditelja);
 • • Koordinacija i zastupanje interesa Investitora kod svih dionika u procesu izgradnje i ishođenja dozvola (izvođač, nadzorni inženjer, projektant i projektantski nadzor, nadležna javno-pravna tijela), u cilju uspješne realizacije projekta;
 • • Savjetovanje Investitora oko ugovornih obaveza angažiranih stručnih dionika: izvođača, nadzornog inženjera i projektantskog nadzora;
 • • Vođenje komunikacije s predstavnicima Fonda, Ministarstva i financijskih institucija (kreditora);
 • • Vođenje mjesečnih investitorskih sastanaka s dionicima u gradnji i sastavljanje zapisnika;
 • • Provjera obračunskih faktura, izvještaja nadzornog inženjera i sve ostale dokumentacije koja je predmet odobrenja od strane Investitora;
 • • Priprema odgovora u ime Investitora na sve stručne upite vezane uz predmet zahvata, osobito upite vezane uz tehničku i zakonodavno-regulatornu problematiku;
 • • Pribavljanje svih dokumenata te pomoć oko obavljanja radnji koje je Investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine;
 • • Pribavljanje svih dokumenata i savjetovanje Investitora u sklapanju svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za uporabu (uključujući provođenje tehničkog pregleda) i pomoć prilikom pribavljanja tih akata;
 • • Definiranje komunikacijske matrice i načina zaprimanja i arhiviranja dokumentacije tijekom realizacije projekta.